विज्ञान

प्रश्न 257: सही जोड़ी मिलाइए :

 

(अ) सिरका

(ब) मादा

(स) लिंग गुणसूत्र

(द) नेत्र गोलक

(ई) गंगा सफाई योजना

 

(i) 2.3 सेमी.

(ii) 1985

(iii) 1987

(iv) ऐसीटीक अम्ल

(v) एस्ट्रोजन

(vi) टेस्टोस्टेरोन

(vii) लिंग निर्धारण
 

Answer:
(अ) सिरका               एसिटिक अम्ल
(ब) मादा                 एस्ट्रोजन
(स) लिंग गुणसूत्र                     लिंग निर्धारण
(द) नेत्र गोलक                         2.3 से. मी.
(इ) गंगा सफाई योजना     1985


MP BOARD CLASS 10 science notes